อัตราหยาดน้ำฟ้า
ดาวเทียม NOAA-18
25 ก.พ. 2561 (UTC+07:00)